موسسه روشنایی ایرانیان

تاسیس موسسه روشنایی ایرانیان


پيشرفت و کاربرد روزافزون دانش روشنايی در جهان و نياز به داشتن بستری مناسب برای گسترش و کاربری اين دانش در ايران همگام و همسو با ديگر کشورهای پيشرو، گروهی از دست اندرکاران را برآن داشت تا با همکاری دوستداران و دانش آموختگان اين رشته، موسسه مهندسی روشنايی و نورپردازی ايرانيان را پی ريزی نمايند. تلاش برای برپایی اين موسسه در 30 آذر سال 1388 آغاز و در نشست‏های هفتگی پيگيری شد. در گردهمایی 31 خرداد سال 1389 گروهی از کارشناسان و دست اندرکاران دانش روشنايی با هدف‏های اين موسسه و بنيان گذاران آن و روند پيشرفت کار آشنا شدند. در چهارم دی ماه سال 1389 پس از يک سال کوشش پيگير، موسسه به ثبت رسيد. از اين پس اين دوستداران وکارشناسان هستند که با پشتيبانی و پذيرش عضويت، موسسه را ياری داده و پرتوان خواهند ساخت. بر اين باوريم با همکاری آنان، موسسه جايگاه بايسته خود را در کشور پيدا خواهد کرد .


Development and ever-increasing application of lighting knowledge in the world and the need to have an appropriate context for the development and application of this knowledge in Iran sync along with other advanced countries, a group of practitioners have tried to cooperate with lovers and students of this course, to found the Illuminating Engineering Society of Iranians. Trying to establish the institute started on 21 December 2010 and were followed at weekly meetings. June 21, 2011 at a meeting of a group of experts and stakeholders in light met the purposes of the institute and its founder and the progress of work. On 25 January 2011, after a year of sustained effort, the Institute was registered. From now on, these lovers are experts with the support and acceptance of membership, organization and helps them to build powerful. We believe working with them, their proper place in the country's institutions will find.

شرایط ما

اساسنامه، آیین نامه، شرایط عضویت و حامیان مالی

اساسنامه

اساسنامه موسسه

آئین نامه

آئین نامه موسسه در حال تدوین می باشد

حامیان مالی

مشخصات و امتیازات حامیان مالی

شرایط عضویت

شرایط عضویت در موسسه روشنائی ایرانیان را می توانید در صفحه عضویت مطالعه فرمائید.

عضویت در سایت

اعضاء هیات مدیره

با ما در ارتباط باشید