• +98 21 88003884

درباره موسسه

تاسیس

پيشرفت و کاربرد روزافزون دانش روشنايی در جهان و نياز به داشتن بستری مناسب برای گسترش و کاربری اين دانش در ايران همگام و همسو با ديگر کشورهای پيشرو، گروهی از دست اندرکاران را برآن داشت تا با همکاری دوستداران و دانش آموختگان اين رشته، موسسه مهندسی روشنايی و نورپردازی ايرانيان را پی ريزی نمايند. تلاش برای برپایی اين موسسه در 30 آذر سال 1388 آغاز و در نشست‏های هفتگی پيگيری شد. در گردهمایی 31 خرداد سال 1389 گروهی از کارشناسان و دست اندرکاران دانش روشنايی با هدف‏های اين موسسه و بنيان گذاران آن و روند پيشرفت کار آشنا شدند. در چهارم دی ماه سال 1389 پس از يک سال کوشش پيگير، موسسه به ثبت رسيد. از اين پس اين دوستداران وکارشناسان هستند که با پشتيبانی و پذيرش عضويت، موسسه را ياری داده و پرتوان خواهند ساخت. بر اين باوريم با همکاری آنان، موسسه جايگاه بايسته خود را در کشور پيدا خواهد کرد .

اهداف
 • گسترش ارتباط بين اعضا با هدف هم افزايي فعاليتهاي وابسته به فن روشنايي و هنر نورپردازي.
 • شناساندن جايگاه حرفه مهندسي روشنايي و نور پردازي.
 • اعتلاي دانش روشنايي و هنر نورپردازي و انجام پژوهش در اين زمينه ها.
 • حمايت از حقوق اجتماعي، قانوني و حرفه اي اعضاء.
 • حمايت از حقوق کاربران روشنايي .
 • همكاري و همفكري با سازمان هاي ذيربط در جهت نظارت فني و حرفه اي و بهينه سازي و يا مشاوره طرحهاي انجام شده يا در دست اجراء.
 • ايجاد بانک هاي اطلاعاتي فراگير در زمينه فن روشنايي و هنر نورپردازي.
 • تهیه و انتشار نشریه و بولتن های تخصصی و خبری.
 • آموزش روشنايي و نورپردازي به علاقه مندان در سطوح مختلف علمي.
 • جذب و تجمیع دست اندرکاران فن روشنائی و هنر نور پردازی.
 • تلاش برای کاهش تاثیرات نامطلوب روشنائی بر محیط زیست.
 • کوشش برای بالا بردن فرهنگ عمومی روشنائی و نور پردازی در ایران.
 • همکاري و تبادل اطلاعات با نهادهاي ملي و بين المللي و نيز عضويت و شرکت در مجامع جهاني مرتبط.
 • معرفي موسسه به عنوان مرجع اصلي ذيصلاح فني و حرفه اي در تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي مرتبط و نيز ارايه نظريه هاي کارشناسي در مسايل فني و حقوقي وابسته به روشنايي.
Establishment

Development and ever-increasing application of lighting knowledge in the world and the need to have an appropriate context for the development and application of this knowledge in Iran sync along with other advanced countries, a group of practitioners have tried to cooperate with lovers and students of this course, to found the Illuminating Engineering Society of Iranians. Trying to establish the institute started on 21 December 2010 and were followed at weekly meetings. June 21, 2011 at a meeting of a group of experts and stakeholders in light met the purposes of the institute and its founder and the progress of work. On 25 January 2011, after a year of sustained effort, the Institute was registered. From now on, these lovers are experts with the support and acceptance of membership, organization and helps them to build powerful. We believe working with them, their proper place in the country's institutions will find.

Goals
 • Open communication between members with the aim of synergistic activities related to lighting and art lighting technology.
 • Recognition of the role of professional lighting engineering.
 • Promote knowledge of lighting and art lighting and research in these fields.
 • Protection of social rights, legal and professional members.
 • Protection of the Rights of light users.
 • Cooperate with relevant organizations to monitor and optimize vocational and consulting projects carried out or under implementation.
 • Creating comprehensive databases in the field of lighting and art lighting.
 • Preparation and publication of specialized news bulletins.
 • Training at different levels of lighting enthusiasts.
 • Absorption and integration of lighting and art lighting technology practitioners.
 • Efforts to reduce the adverse effects of lighting on the environment.
 • Efforts to raise the general culture of light and lighting in Iran.
 • Collaborate and exchange information with national and international institutions and participation and membership in related global associations.
هیات موسس

حنيفي ، محمدفريد

استپانيان آوروشن ، آرلن

احمدیان، کاوه

آبرامیان، روبرت

هل فروش، فاطمه

نورصالحی، شهرام

مصلحی، حمید

قنادی اف، علیرضا

هیات مدیره

حنيفي ، محمدفريد

مدیرعامل

نورصالحی، شهرام

رئیس هیات مدیره

مصلحی، حمید

حصاری، زهره

خاقانی، آیدا

کیایی، مجتبی

کیانی، مرجان

اساسنامه، آیین نامه، شرایط عضویت و حامیان مالی
آئین نامه